Zamówienia współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności 

Procedura udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (w tym inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach zgodnie z A2.1.1) 

W ramach projektów współfinansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, procedura udzielania zamówień odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu transparentności, efektywności i uczciwości działań. Podstawowe zasady i obowiązki, wynikające z załącznika nr 6 do regulaminu zasad konkurencyjności, stanowią fundament postępowania, które ma na celu wspieranie inwestycji wspomagających robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach. 

Zgodnie z zasadami konkurencyjności, ostateczny odbiorca wsparcia (OOW) zobowiązany jest do przestrzegania określonych standardów przy udzielaniu zamówień. Kluczową kwestią jest konieczność zapewnienia konkurencyjności w procesie wyboru wykonawców. Zasada ta ma na celu stymulowanie rywalizacji i promowanie uczciwej konkurencji, co przekłada się na lepsze efekty realizowanych inwestycji. 

Zasada konkurencyjności nie ma zastosowania do zamówień udzielanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), a także do zamówień których wartość nie przekracza 50 000 zł netto.  Do tych zamówień stosujemy odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych albo ogólne zasady udzielania zamówień w organizacji.  

Przed rozpoczęciem procesu udzielania zamówień ostateczny odbiorca wsparcia zobligowany jest do opracowania własnej procedury postępowania o udzielenie zamówienia, która uwzględniać będzie zasadę konkurencyjności. Dodatkowo, przy inwestycjach publicznych należy uwzględnić w procedurze udzielania zamówienia kryteria zielonych zamówień publicznych. Promowanie ekologicznych rozwiązań i praktyk w ramach zamówień stanowi istotny element wspierający zrównoważony rozwój oraz ochronę środowiska i dla podmiotów publicznych jest obowiązkiem, niezależnie od sposobu finansowania inwestycji. Ważnym aspektem jest także zapobieganie konfliktom interesów. OOW musi podejmować odpowiednie środki mające na celu identyfikację i eliminację konfliktów interesów zarówno na etapie udzielania zamówienia, jak i w trakcie jego realizacji. Zapewnienie równego traktowania wykonawców oraz unikanie preferencji lub dyskryminacji stanowi fundament uczciwego procesu udzielania zamówień. 

Naruszenia w zakresie procedury udzielania zamówień mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, włącznie z sankcjami finansowymi nałożonymi przez instytucje kontrolne oraz cofnięciem dotacji. Dlatego też, przestrzeganie wyznaczonych zasad i obowiązków jest niezwykle istotne dla skutecznego i bezproblemowego przebiegu projektów współfinansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. 

Należy poświęcić szczególną uwagę procedurze udzielania zamówień, dbając o zapewnienie zgodności z zasadami konkurencyjności, uczciwości oraz efektywności działań, co przyczyni się do sukcesu i skuteczności realizowanych inwestycji. 

Zapraszamy do zapoznania również z  załącznikiem nr 6 do regulaminu naboru Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (A2.1.1) – zasadą konkurencyjności  

Planujesz zawierać umowy na dostawy, usługi lub roboty budowlane finansowane z funduszy unijnych?
Aby zrobić to sprawnie i prawidłowo nasi eksperci z LPW Kancelaria polecają się do kontaktu:
Napisz do nas: [email protected]

Red. Beata Lazarowicz, Dyrektor ds. Prawnych LPW Kancelaria