Dostępność cyfrowa w zamówieniach publicznych

W obecnych czasach coraz więcej obszarów ludzkiej aktywności przenosi się do cyfrowej przestrzeni. W tym kontekście gwarantowanie dostępności cyfrowej staje się faktycznym wprowadzeniem w życie podstawowego prawa do równego traktowania każdego człowieka. Zaniedbanie kwestii dostępności cyfrowej może skutkować rzeczywistymi stratami dla niektórych jednostek, co w praktyce równa się z potencjalną dyskryminacją w sferze publicznej. Warto więc zdawać sobie sprawę, że równość w dostępie do cyfrowych zasobów to nie tylko kwestia technologiczna, lecz istotny wymiar sprawiedliwości społecznej.

Nie da się ukryć, że termin dostępności cyfrowej odmieniany jest dziś przez wszystkie przypadki. Natomiast brak świadomości dotyczącej dostępności cyfrowej przede wszystkim dotknie bezpośrednio tych, którzy będą pozbawieni dostępu, a także może być szkodliwy dla osób, które nigdy nie podjęły wysiłku uzupełnienia braków w tej dziedzinie.

Jak wiadomo „ignorantia iuris nocet” i brak spełniania obowiązku dostępności cyfrowej może prowadzić do nałożenia na podmiot publiczny kary pieniężnej. Dodatkowo w projektach finansowanych ze środków unijnych koszty poniesione na stworzenie rozwiązania niedostępnego mogą zostać uznane za niekwalifikowalne. W związku z tym zamawiający powinni pamiętać, aby w umowach i zamówieniach publicznych zawsze precyzyjnie wymagać od wykonawców dostępności cyfrowej tworzonych rozwiązań oraz treści.

Ramowym dokumentem regulującym kwestie dostępności cyfrowej w Polsce jest ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Pełną treść tej ustawy można znaleźć tutaj.

W zakresie dostępności cyfrowej ustawa precyzuje:

  • Wymagania dotyczące dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  • Wymagania odnośnie do treści, przeglądu, aktualizacji deklaracji dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ich publikacji.
  • Kompetencje organu odpowiedzialnego za monitorowanie zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz nadzór nad stosowaniem przepisów ustawy.
  • Zasady monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych lub aplikacji mobilnych oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie dostępności cyfrowej.
  • Procedury dotyczące zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich poszczególnych elementów.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią poradnika dotyczącego dostępności cyfrowej w zamówieniach publicznych tutaj.

Opracowanie przybliża pojęcie dostępności cyfrowej oraz wskazuje potrzeby osób z niepełnosprawnościami w tym obszarze. Zawiera także omówienie obowiązków podmiotów publicznych wynikające z przepisów prawnych oraz wytycznych, jak również przedstawia zasady i dobre praktyki tworzenia dostępnych dokumentów elektronicznych, w tym dokumentacji przetargowej.

Red. Ewa Kowacz