6 ważnych wskazówek dotyczących postanowień umów o karach umownych

Prokuratoria Generalna RP opublikowała we wrześniu 2023 r. rekomendacje odnoszące się do obszernej tematyki zastrzegania kar umownych.

Celem ich jest ułatwienie formułowania postanowień umowy w taki sposób, by kary umowne skutecznie zabezpieczały interesy wierzyciela oraz sprawną realizację umowy.

Dlaczego kary umowne są takie ważne? Zacznijmy od samej definicji. Kara umowna to skuteczne narzędzie chroniące interesy wierzyciela. Jej celem jest zapewnienie właściwego wykonania zobowiązań i ochrona związanych z nimi interesów wierzyciela. Szczególnie użyteczna staje się w umowach zawieranych przez podmioty publiczne, które realizują zadania o specyficznym charakterze. Kary umowne to tematyka niezwykle ważna w praktyce, a zagadnienia związane z nimi związane to najczęstszy przedmiot sporów między zamawiającymi i wykonawcami.

Dlatego warto zapamiętać 6 ważnych wskazówek!

1. Właściwe przygotowanie to podstawa. Warto dobrze zaprojektować postanowienia o karach umownych, od tego tak właściwie zależy, czy będą one efektywnie zabezpieczały interesy wierzyciela.

2. Kształt postanowień umowy dot. kar umownych, zwłaszcza wysokość i zakres zastrzeganych kar, ma wpływ na wartość składanych ofert i na sprawność realizacji umowy.

3. Odpowiednie przesłanki i wysokość kar umownych należy dostosować do zabezpieczanych nimi interesów – warto dać temu wyraz wprost w umowie.

4. Adekwatność kar umownych. Na etapie projektowania umowy warto sprawdzić, czy kara umowna spełni swoje funkcje. Czy, z jednej strony, stanowić będzie odczuwalną dolegliwość dla nierzetelnego dłużnika, z drugiej strony – czy istnieje ryzyko, że kara umowna okaże się rażąco wygórowana.

5. Precyzja jest bardzo ważna przy formułowaniu postanowień umowy dot. kar. Należy zadbać przede wszystkim o to, by nie rodziło problemu stwierdzenie podstawy do naliczenia kary i ustalenie jej wysokości.

6. Ugodowe rozwiązanie – warto wziąć pod uwagę możliwość rozwiązania sporu dotyczącego kar umownych w drodze mediacji lub negocjacji.

Potrzebujesz więcej szczegółów? Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem – kliknij tutaj.

Red. Ewa Kowacz