Zasady zamówień publicznych i progi stosowania PZP

W świecie zamówień publicznych istnieje kilka kluczowych zasad, które regulują proces udzielania zamówień. A co najważniejsze, przepisy prawa zamówień publicznych dotyczą zamówień i konkursów, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 zł netto.

Poniżej przedstawiamy krótko i zwięźle 7 najważniejszych zasad obowiązujących w PZP.

1. ZASADA UCZCIWEJ KONKURENCJI

Zapewnia równe szanse dla wszystkich wykonawców. Zamawiający musi działać zgodnie z prawem, etyką i w interesie wszystkich przedsiębiorców lub klientów.

Uniemożliwia korzystanie z pozycji monopolistycznej przez niektóre firmy.

2. ZASADA RÓWNOŚCI

Nikt nie może być faworyzowany ani dyskryminowany. Wszyscy uczestnicy postępowania muszą być traktowani równo, a wymagania powinny być jasne od początku.

3. ZASADA BEZSTRONNOŚCI I OBIEKTYWIZMU

Osoby związane z wykonawcą nie mogą uczestniczyć w postępowaniu. Zapewnia, że decyzje podejmowane są obiektywnie, a uczestnicy są niezwiązani z żadnym z wykonawców.

4. ZASADA EFEKTYWNOŚCI

Wybór oferty opartej na efektywności kosztowej, jakościowej, środowiskowej lub społecznej. Najkorzystniejsza ekonomicznie oferta powinna uwzględniać różnorodne aspekty związane z zamówieniem.

5. ZASADA JAWNOŚCI

Informacje z postępowania muszą być dostępne publicznie. Wyjątki od tej zasady są możliwe tylko w określonych sytuacjach określonych w ustawie.

6. ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI

Postępowanie musi mieć jasne reguły i możliwość weryfikacji. Kryteria oceny ofert powinny być wcześniej ustalone.

7. ZASADA PISEMNOŚCI I JĘZYKA POLSKIEGO

Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej i w języku polskim.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie stosowanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

Stosowanie powyższych zasad oznacza, że w przypadku naruszenia praw wykonawcy ma on możliwość skorzystania z określonych środków ochrony prawnej. I tak na przykład powołując się na zasadę uczciwej konkurencji może żądać usunięcia nieuzasadnionych preferencji dla konkurencyjnych towarów lub odnosząc się do zasady bezstronności i obiektywizmu może domagać się oceny oferty przez obiektywne osoby.

Progi zamówień publicznych

Przytoczona już wcześniej kwota 130 000 zł netto – to kwota stanowiąca pierwszy istotny próg stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Przy zamówieniach poniżej tej kwoty podmioty zamawiające są zobowiązane do przestrzegania – między innymi – ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i ustawy o finansach publicznych.

Progi Unijne

Od progu stosowania ustawy PZP należy odróżnić tzw. progi unijne. Zamówienia powyżej określonych progów podlegają surowszym regułom. Konieczne jest przestrzeganie określonych procedur, takich jak analiza potrzeb zamawiającego, powołanie komisji przetargowej oraz spełnienie szczególnych wymagań co do dokumentów i zasad publikacji ogłoszeń.

Warto zauważyć, że oferty w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne muszą być sporządzone w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem.

Aktualne informacje o progach zamówień unijnych i kursie przeliczeniowym euro na złotówki dot. robót budowlanych, dostaw i usług oraz usług społecznych są publikowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na oficjalnej stronie internetowej urzędu.

Red. Ewa Kowacz